Om oss

ALLA UNGDOMAR, BARN OCH VUXNA ÄR VÄLKOMNA TILL VÅR FÖRENING OCH VÅRA AKTIVITITER

Medlemskap för vuxen eller familj kostar 300 kr per år, då ingår även tidningen “Båtliv” med 12 nummer per år. Vill ni ha den digitalt istället för en tidning i brevlådan eller inte ha den alls? Meddela oss så ordnar vi det. För ungdomar kostar det 100 kr per år för ett medlemskap (under 20 år), det ingår ingen tidning. 

Öckerö Båtsällskap – ÖBS – är en ideell förening vars ändamål är att lokalt främja båt- och sjö-sportens utveckling. För att kunna genomföra detta har vi en hemmahamn som ligger vid Tjolmesund, intill bron mellan Öckerö och Hälsö. År 2003 firade vi hamnens 25-årsjubileum, men Sällskapet är mycket äldre än så.

Under året genomför ÖBS olika kurser och temakvällar och ibland någon eskadersegling. Aktuell information finns här på hemsidan. Exempelvis genomför vi sjösäkerhetsutbildningar tillsammans med Sjöräddnings Sällskapet på Rörö (SSRS) för alla intresserade. Vidare arrangeras vindsurfingkurser, optimistjolle-, kajak- kurser för barn och ungdomar, eskader och seglarläger samt mörkernavigeringsövningar för främst ungdomar. Verksamheten bedrivs året runt.

Det finns en sjösättningsramp i hamnen som medlemmar kan använda för att sjösätta sin båt från trailer, det är dock begränsat djup vid sjösättningen.

I vår hamnverksamhet har vi för närvarande 120 båtplatser vid två fasta bryggor och två flytbryggor. El och vatten finns på alla bryggorna. Hamnen inramas på två sidor av sjöbodar, som de som har plats i hamnen kan köpa – i mån av tillgång. Vi har också en miniklubbstuga, en boulebana, picknick-platser, ljugarebänk, jolle-brygga samt en badplats.

När det blir dags att ta upp båten på land kan de som har plats i hamnen kostnadsfritt ställa den på vårt område. Upptagning och sjösättning får respektive båtägare själv arrangera och bekosta – vi har tillgång till en rejäl kranbil. I övrigt tillhandahåller vi vad som kan behövas i form av el, vatten, högtryckstvätt, miljöstation, mastställ, optimistjolle-ställ osv.

De som ligger i hamnen förväntas fullgöra en vaktnatt per säsong, vilket innebär att hamnen är bevakad under seglingssäsongen. Man har vidare skyldighet att fullgöra minst ett arbetspass à tre timmar per år, behovet varierar med de projekt som för ögonblicket är aktuella.

ÖBS historia 1953 –

Många har undrat hur ÖBS och hamnen kom till.

Detta är ett försök att berätta historien, innan den glöms bort samtidigt blir det till ett tack till våra företrädare för deras insatser. Till grund för ned-tecknandet finns dokument från sällskapets grundande per den 26 mars 1953 till våra dagar samt samtal med medlemmar och tidigare medlemmar.

Vi börjar med sällskapets historia. Öckerö Motorbåtsällskap bildades 26 mars 1953 på Hemvärnsgården, Öckerö, av 17 personer. Sällskapets ändamål var att verka för motorbåtssportens utbredning. Sällskapet uppdrog till styrelsen att arbeta vidare på frågan om båtplatser vilket var ett stort problem på den tiden för att främja sällskapets utbredning samt att framtag förslag på vimpel.

Följande styrelse valdes:

Ordförande Tage Olsson

V ordförande Algot Samuelsson

Sekreterare Arthur Johansson

Kassör Torsten Börjesson

Intendent Alek Bergagård

Ledamot Verner Persson och Evert Gillholm

Revisor Ejnar Pettersson samt Gunnar Karlsson

Nämnas kan att Henry Utbult har varit medlem sedan starten och är år 2006 fortfarande medlem.

På nästkommande möte 21april 1953 framlade Bertil Tillander ett förslag på Vimpel, som antogs, som är vit med blå bård och en blå ratt med initialerna Ö.M.B.S omkring. 50 st vimplar beställdes och den 6 juni 1953 samlades 18 båtar, i Öckerö hamn, med vimplar förda i riggen för en första gemensam parad till grannöarna. Nästa parad skedde den 5 sep 1953 mot Hönö Klåva, där magister Bergagård tog många kort på flottiljen. En supé avnjöts på kvällen i hemvärnsgården.

I dec -53 diskuterades ritningarna till den nya hamnen, där småbåtarna kunde vara. Styrelsen beslöt att till kommunstyrelsen ansöka om en vågbrytare från Bryggareskäret till Stakeskär, samt om möjligt muddra väster om denna. Under 1954 ansökte sällskapet om inträde i Vestkustens Motorbåtsförbund, vilket också beviljades. Vid årsmötet 1955 fanns 41 medlemmar och årsavgiften var 7 kr. I Juli söktes servitut från Tullverket, för att kunna göra en eskader till Skagen, Danmark. Någon resa kom inte till stånd.

Under -56/-57 söktes olika samarbeten i Hjuvik för att där kunna lägga till och hos kommunen att anlägga väg till den nya småbåtshamnen öster om Ö-varvet. En flaggstång restes och en ny större standard införskaffades för att kunna sköta flaggningen på lämpligt vis.

Under år 1961 började betalningar ske via postgiro.

1962 anlades en vattenpost i hamnen.

1965 finns behov av bättre belysning i hamnen för att förhindra en del ofog.

1966 började diskussionerna huruvida en sammanslagning med andra båtsällskap kunde vara av godo. Årsavgiften bestämdes till 10 kr. Förslag framlades vid årsmötet 1 juli -66 om namnbyte till Öckerö Båtsällskap. Frågan bordlades dock. Vidare omnämns behov av eldsläckare på varje båt.

Vid årsmötet 21 april – 67 beslutades om namnändring till Öckerö Båtsällskap och ändring i §3 i stadgarna ändras samtidigt från ¨motorbåtsporten¨ till ¨båtsporten¨. Vimpeln o standardens utseende bestämdes vara oförändrad , med undantag att M. borttogs. Måtten skall vara 18 x 30 cm.

I samband med årsmötet 19 april -68, var det fortsatt stor brist på båtplatser. Sällskapet fick i uppdrag att uppvakta Öckerö Kommun om frågan att anlägga nya fritidsbåtplatser på utsidan, ävenså om utbyggnaden av Hönö Röd hamnen. I samband med Tall Ship Race deltog 121 medlemmar med familjer i utflykt till Vinga.

Vi fick en skrivelse från Öckerö Kommun där man redogjorde att kommunens ekonomi inte tillät en hamnutbyggnad och kommundirektör Hult undrade om inte en hamnförening skulle kunna bildas istället. 1969 skänks för första gången medel till SSRS.

Vid årsmötet 1970 framkom att sällskapets medlemmar inte visat speciellt stort intresse under senaste åren. Efter diskussion uttalar sig årsmötet enhälligt för föreningens fortbestånd. En kommitté bildas för att aktivt söka anskaffa båtplatser. Kommittén bestod av Artur Johansson, Einar Lind samt Stig Sahlin. Tanken att skaffa egen brygga för uthyrning till medlemmarna väcks, denna skulle då var en provisorisk lösning till dess nya storhamnar byggs.

Till årsmötet 1971 var kommundirektör Hult inbjuden, som meddelade att ngn fritidsbåthamn inte fanns i planerna de närmaste åren. Tankar fanns att göra något gemensamt med StorGöteborg, fast då på fastlandet. Till den särskilda kommittén för båtplatsfrågan inom ÖBS valdes Gillis Arvidsson och Göran Strömblad.

Vid årsmötet den 28 april 1972 redogjordes att kommunen har köpt mark Väster om Hälsö-bron med tillhörande vattenrätt och att vattendomstolen skulle kontaktas för tillstånd att tippa sten. Ett beslut, i kommunstyrelsen, måste också tas – att använda marken för hamnområde. En ekonomisk förening måste bildas som blir ansvarig för hamnen. Årsmötet beslutade att skriva till kommunstyrelsen i frågan och uttrycka sällskapets önskemål att området användes till fritidsbåthamn och att ÖBS kunde ansvara för området.

Vid extramötet 2 dec 1972 bestämdes att bilda en fristående ekonomisk förening. För att få bli medlem i denna förening och teckna andelar erfordras medlemskap i Öckerö Båtsällskap.

Dess första interimstyrelse var

Ordförande Gillis Arvidsson

Ledamöterna Göran Strömblad, Åke hallberg, Knut Persson, Morgan Sjöberg, Kenneth Gustavsson, Stig Johnsson, Gunnar Lindberg o Lennart Pettersson.

En vattendom per 9 okt 1974 , VA 29/74, där Öckerö Kommun ansökt om tillstånd att anlägga småbåtshamn per 2 maj 1974, beslutades att lämna tillstånd till ansökan. Ingen överklagan gjordes varför denna vann laga kraft i slutet nov -74.

Idén

Vid årsmötet 5 april 1975 framkom att genom Kommunens försorg har en projektering gjorts av hamnen. Kostnadsberäknas till 650 tkr. Mångårige medlemmen och styrelseordföranden Artur Andersson kallades till hedersmedlem i ÖBS.

Under 1976 sändes en skrivelse till kommunstyrelsen med begäran om att erhålla sprängmassorna från arbetet med ålderdomshemmet Solhöjden, till småbåtshamnen i Tjolmesund.

Arbetsgrupp bestående av Gillis Andersson, Ingvar Holm och Göte Karlsson fortsätter, efter bästa förstånd med förverkligandet av hamnen. De har årsmötens största förtroende i ärendet.

Åtskilliga kalkyler och förslag på utformning mer i detalj av hamnens utseende tas fram av arbetsgruppen och styrelsen. Förslagen diskuteras ingående på styrelsemöten och årsmöten.

SE – banken tar fram finansieringsalternativ som de erbjuder båtplatsköparna. Vid denna tid var det besvärliga kreditrestriktioner överlag i Sverige.

Avtals och ordningsföreskrifter för ÖBS klubbhamn Tjolmen tas fram.

Avtal om anläggningsarrende utverkas mellan Öckerö Kommun och ÖBS-Tjolmens hamnförening per den 1 juli 1980. Arrendetiden är 25 år.

Hamnen börjar delvis kunna tagas i bruk under 1978 och invigs officiellt den 9 juni 1979.

1980 höjs bidraget till SSRS till 400 kr och årsavgift till sällskapet till 50 kr samt hamnavgiften till 200 kr.

1982 ändrades hamnavgiften så att man ersätter per bryggdecimeter.

Arbetet med förbättringar och justeringar pågår varje år. Utveckling av hamnen med muddring, planutjämningar, el o vattendragningar, mastställ och containers kan nämnas.

1994 bygges sjöbodarna på B – bryggan och år 1998/2002 sjöbodarna på landsidan.

På årsmötet 1999 blev Henry Utbult kallad till Hedersmedlem.

Arrendeavtalet med kommunen löpte i 25 år. Två år innan utgången kontaktades kommunen i frågan och kommunen erbjuder nu ÖBS att köpa fastigheten i Tjolmen alternativt fortsatt arrende. ÖBS väljer att söka köpa fastigheten. Detta beräknades ske under år 2006, men det visar sig bli en långdragen historia som vi inte sett slutet på än.

På årsmötet 2007 valdes Göte Assmundsson och Forrest Holmberg till Hedersmedlemmar.

På senare år har ÖBS sektionen för ungdomsverksamhet expanderat rejält. Ett omfattande arbete med att utbilda och träna ungdomar för ett säkert båtsport och vattenliv pågår. Nämnas kan : Sjösäkerhetsutbildning med SSRS, Mörkernavigeringsträning, kajak paddling, Windsurfning och Optimistsegling.